สถิติ
เปิดเมื่อ11/12/2012
อัพเดท13/01/2021
ผู้เข้าชม1726579
แสดงหน้า2471360

ITA โรงพยาบาลบ้านาสาร 2564

24/12/2020 16:02 เมื่อ 24/12/2020 อ่าน 59
ผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INtegrity and Tranparency : ITA 2564)
EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
     - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านนาสาร คลิก
     - กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิก
     - รายงานผลการติดตามการดำเนินงานคลิก

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
     1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
           1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์ คลิก
           1.2 นโยบายของผู้บริหาร คลิก
           1.3 โครงสร้างหน่วยงาน คลิก
           1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คลิก
           1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน คลิก
           1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิก
           1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร   ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน คลิก
           1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน คลิก
           1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH คลิก
           1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม คลิก
           1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 คลิก
           1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 คลิก
           1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 คลิก
           1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน คลิก
           1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH CODE OF COnductคลิก
     2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คลิก
     3. แผนการปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) คลิก
     4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน คลิก
     5. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ คลิก
     6. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิก
     7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ คลิก
     8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิก
     9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
           9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา คลิก
           9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี คลิก
           9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง คลิก
           9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ คลิก
           9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) คลิก
     10. คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน คลิก

EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     - รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิก

EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     - หนังสือจัดสรรงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คลิก
     - คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ คลิก
     - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิก
     - ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท คลิก
     - ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน 1 คลิก
     - ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน 2 คลิก

EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     - แบบแสดง สขร. 1 เดือนตุลาคม คลิก
     - แบบแสดง สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน คลิก
     - แบบแสดง สขร. 1 เดือนธันวาคม คลิก