สถิติ
เปิดเมื่อ11/12/2012
อัพเดท13/08/2020
ผู้เข้าชม1289008
แสดงหน้า1851703

ITA โรงพยาบาลบ้านนาสาร 2562

24/06/2019 12:58 เมื่อ 24/06/2019 อ่าน 511
EB6 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ คลิก!!

EB7 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ คลิก!!

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิก!!

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน คลิก!!

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี คลิก!!

EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) คลิก!!

EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี คลิก!!

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ หรือกลไก หรือการงานระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ คลิก!!

EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ คลิก!!

EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน คลิก!!

EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน  คลิก!!

EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน คลิก!!

E
B18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจิตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน คลิก!!

EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่ปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ คลิก!!

EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน คลิก!!

EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน คลิก!!

EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรมสัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน คลิก!!

EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยว
 คลิก!!

EB24 หน่วยงานมีการกำหนดติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง คลิก!!

EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ หรือหารวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คลิก!!

EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงชั้นตอนระยะเวลาที่ใช้ คลิก!!